DIAPREL MR tabletki (2023)

  1. Jesteś tutaj:
  2. Strona główna
  3. Encyklopedia leków
  4. Cukrzyca
  5. DIAPREL MR tabletki

Skład:
gliklazyd (gliclazidum)

(Video) Thuốc Diamicron MR 30, 60 điều trị đái tháo đường có tốt không?

Wskazania:
Przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną typu 2 w celu utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi, gdy inne metody, jak dieta oraz ćwiczenia fizyczne, nie pomagają.

Działanie:
Preparat zażywany doustnie. Jest to lek hipoglikemizujący z klasy pochodnych sulfonylomocznika. Gliklazyd zmniejsza proces formowania się mikrozakrzepów w dwóch mechanizmach, które mogą leżeć u podstaw powikłań cukrzycy: wpływ na aktywność fibrynolityczną śródbłonka naczyń przez zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA); częściowe blokowanie agregacji i adhezji płytek przez zmniejszenie aktywności markerów płytek krwi (ß-tromboglobulina, tromboksan B2). W cukrzycy typu 2, gliklazyd przywraca wczesny wzrost produkowania insuliny w obecności glukozy oraz nasila drugą fazę produkowania insuliny. Gliklazyd redukuje ilość glukozy we krwi pobudzając produkcję insuliny przez komórki beta wysp Langerhansa. Podniesione poposiłkowe produkowanie insuliny i białka C w trzustce trwa nawet do 2 lat od zakończenia terapii.

Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na gliklazyd lub inne składniki preparatu oraz na inne pochodne sulfonylomocznika i sulfonamidy
- cukrzyca typu 1
- stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa
- ketoza i kwasica cukrzycowa
- ciężka niewydolność nerek lub wątroby
- leczenie mikonazolem
- karmienie piersią

Dawkowanie Diaprel MR:
Doustnie. Należy dostosować indywidualne podawanie leku w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Napisz swoją opinię

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 21/04/2023

Views: 5849

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.